TINK, Marije Magito, Mooi Werk, training kinderopvang, Sardes, Taal- en interactievaardigheden, subsidie SZWTINK staat voor: Taal- en INteractievaardigheden KinderopvangCRKBO_Instelling

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid.

In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren.

Sardes ontwikkelde TINK samen met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK. Het ministerie van SZW heeft in december besloten TINK van Sardes en ‘Oog voor interactie’ van het NJI op te nemen in de subsidieregeling. Bij SZW kan dus subsidie aangevraagd worden voor het volgen van TINK.

Subsidie (100% van de k0sten van de training) kan aangevraagd worden via het ministerie SZW. Zodra het tweede tijdvak van aanvragen bekend is zal ik hiervan melding maken op deze pagina.

Tops TINK training

Tops over de TINK training, verzorgd door Marije Magito

INHOUD TINK training voor pedagogisch medewerkers

De TINK-training start met een intake. Daarna zijn er acht bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan zes interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen. Ook komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod.

Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag op je werk. Je maakt, onder ander, video-opnames die we in de volgende bijeenkomst met elkaar analyseren. Tijdens de training krijg je inzicht in de kwaliteit van je interactievaardigheden en je eigen taalniveau waardoor je goed toegerust bent om te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

Meer weten of je gelijk aanmelden? Mail naar marije@mooiwerktraining.nl.

Kosten en subsidie

De TINK-training kost € 650, – per persoon. Omdat het hier scholing betreft hoeft er geen BTW betaald te worden. Een kinderopvangorganisatie krijgt, voor de eigen medewerkers die de training volgen, dit bedrag voor 100% vergoed.

Studiebelasting voor deelnemersTINK, Marije Magito, Mooi Werk, training kinderopvang, Sardes, Taal- en interactievaardigheden, subsidie SZW

Voor het gehele traject: 42 uur

  • 3 uur per bijeenkomst
  • 0,5 uur leeswerk per bijeenkomst
  • 2,5 uur verwerking opdrachten op de werkvloer (incl collegiaal overleg en tijd die tijdens vergadering aan TINK opdrachten besteed wordt)

Voorwaarden voor verkrijgen van subsidie

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder de criteria op een rij:
• De subsidie kan worden aangevraagd door de houder van een kindercentrum, peuterspeelzaal of een gastouderbureau.
• De houder van een gastouderbureau kan alleen subsidie aanvragen voor een ‘train the trainer’ training.
• De aanvrager geeft in zijn aanvraag aan op welke wijze hij de door de beroepskrachten of gastouders opgedane kennis en vaardigheden gaat borgen in de organisatie
• De aanvrager geeft in zijn aanvraag aan op welke wijze hij zijn personeel over de subsidieaanvraag heeft geïnformeerd.
• Activiteiten waarvoor in het kader van een eerder tijdvak subsidie is toegekend, komen niet in aanmerking voor subsidie in het kader van een volgend tijdvak.
• Indien de activiteiten in het kader van een tijdvak niet volledig zijn afgerond, wordt subsidie in het kader van een volgend tijdvak geweigerdNadat de volledige aanvraag is ingestuurd, kan in principe gestart worden met het (laten) volgen van een training, echter een voorlopige beschikking wordt uiterlijk 13 weken na einde aanvraag tijdvak verstrekt.