Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Jonge Kind Centrum persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Jonge Kind Centrum verwijst voor verdere informatie naar onze Privacyverklaring.
  2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Jonge Kind Centrum nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.