Leveringsvoorwaarden Jonge Kind Centrum KvK 32172239

(Deze voorwaarden vervangen de leveringsvoorwaarden van 01 januari 2023)

 

1 Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen.

 Bureau: Jonge Kind Centrum.

 Opdrachtgever: de partij die met Jonge Kind Centrum contracteert c.q. beoogt te contracteren.

 Opdracht: iedere overeenkomst tussen Jonge Kind Centrum en opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan opdrachtgever.

 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Jonge Kind Centrum om een opdracht met haar aan te gaan.

 Materialen: alle door Jonge Kind Centrum in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.

 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij Jonge Kind Centrum goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
 2. De toepasselijkheid van inkoop‐ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.

 

3 Totstandkoming opdracht

 1. Een offerte van Jonge Kind Centrum is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn geldig tot de datum zoals opgenomen in de offerte.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan Jonge Kind Centrum is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Jonge Kind Centrum is verstrekt. Jonge Kind Centrum is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door Jonge Kind Centrum uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Jonge Kind Centrum toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
 4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen: Annulering kan tot 2 maanden voor aanvang van de training, workshop, abonnement en/of studiereis tegen 5% van de kosten van de training, workshop, abonnement en/of studiereis met een minimum van € 150,00 per opdracht. Bij annulering binnen 2 maanden voor de startdatum brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Voor annulering binnen 2 weken voor startdatum 75% van het bedrag. Annulering binnen een week, op of na startdatum 100% van de kosten. Dit geldt ook, naar rato, voor gedeeltelijke annulering, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
 5. Jonge Kind Centrum heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.
 6. Bij inschrijving voor een training, workshop, abonnement en/of studiereis waarbij vermeld staat dat het om een zogenaamde “open inschrijving” gaat behoudt het Jonge Kind Centrum zich het recht voor om, bij onvoldoende aanmeldingen, de training of workshop te annuleren. Indien reeds betaald is voor betreffende training, workshop, abonnement en/of studiereis vindt 100% restitutie plaats. Tot, uiterlijk, vijf dagen voor aanvangsdatum kan het Jonge Kind Centrum het betreffende aanbod annuleren. Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen na annulering.

 

4 Rechten en verplichtingen van Jonge Kind Centrum

 1. Jonge Kind Centrum zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde doel niet kan worden gegarandeerd.
 2. Jonge Kind Centrum en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht, in overleg, noodzakelijk overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Jonge Kind Centrum en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Jonge Kind Centrum staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Jonge Kind Centrum het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Jonge Kind Centrum heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Jonge Kind Centrum zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

 

5 Rechten en verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat:

 1. Jonge Kind Centrum tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Jonge Kind Centrum voor het

uitvoeren van de opdracht nodig heeft.

 1. alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan Jonge Kind Centrum worden gemeld, zodat Jonge Kind Centrum daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden.
 2. de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.
 3. Opdrachtgever zal Jonge Kind Centrum vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van Jonge Kind Centrum daaronder

begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 1. Opdrachtgever zal Jonge Kind Centrum en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle

mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door Jonge Kind Centrum en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.

 

6 Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Jonge Kind Centrum het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

 

7 Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
 2. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 3. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jonge Kind Centrum aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Jonge Kind Centrum.

 

8 Duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor vooraf overeengekomen duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.
 3. Jonge Kind Centrum zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel‐)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Jonge Kind Centrum, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel‐)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
 4. Partijen hebben beiden het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Jonge Kind Centrum tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 6. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surseance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Jonge Kind Centrum is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

 

9 Tarieven en kosten

 1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van Jonge Kind Centrum worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt Jonge Kind Centrum eenmaal per maand een (voorschot‐)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.
 2. In de tarieven van Jonge Kind Centrum en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen zoals normale bureaukosten en reis‐ en verblijfkosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Voor producten zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die Jonge Kind Centrum ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.
 4. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen. Tussentijdse veranderingen die Jonge Kind Centrum noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

10 Betaling

 1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van Jonge Kind Centrum steeds uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door Jonge Kind Centrum aangegeven rekeningnummer tenzij anders is overeengekomen in de offerte/opdrachtbevestiging.
 2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Jonge Kind Centrum de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 3. Jonge Kind Centrum heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Jonge Kind Centrum aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.
 4. Jonge Kind Centrum heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten tot aan de betaalverplichting is voldaan.

 

11 Aansprakelijkheid

 1. Jonge Kind Centrum en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
 2. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van Jonge Kind Centrum en de aansprakelijkheid uit andere hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat Jonge Kind Centrum voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Jonge Kind Centrum in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. Jonge Kind Centrum en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Jonge Kind Centrum en de door Jonge Kind Centrum in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
 4. De aansprakelijkheid van Jonge Kind Centrum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever Jonge Kind Centrum onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Jonge Kind Centrum ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Jonge Kind Centrum in staat stelt adequaat te reageren.
 5. Jonge Kind Centrum is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Jonge Kind Centrum.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van Jonge Kind Centrum.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Jonge Kind Centrum meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Jonge Kind Centrum vervalt door het enkele verloop van zes kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

 

12 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Tenzij Jonge Kind Centrum en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Jonge Kind Centrum volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.
 2. Jonge Kind Centrum verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings‐)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jonge Kind Centrum is het opdrachtgever niet toegestaan:
 4. de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers.
 5. de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame‐ of wervingsdoeleinden aan te wenden.

 

13 Slotbepalingen

 1. Partijen zullen gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Indien een (1) van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmacht situatie langer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Jonge Kind Centrumis bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Jonge Kind Centrum het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

15  Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Almere, 18 oktober 2023

Marije Magito

Jonge Kind Centrum

Deze voorwaarden vervangen de leveringsvoorwaarden van 01 januari 2023