Klik HIER het PDFbestand.

Stichting Jonge Kind Centrum 

Algemene voorwaarden voor consumenten versie 1.2

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: Stichting Jonge Kind Centrum, ingeschreven onder KvK-nummer 69732361.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon in wiens opdracht lessen, trainingen of workshops worden gegeven.
 3. Overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst terzake het geven van lessen, trainingen of workshops
 4. Deelnemer: de natuurlijk persoon aan wie de lessen, trainingen of workshops worden gegeven.

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht.

 Artikel 3 – Bedenktermijn niet van toepassing

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen en het daaruit voortvloeiende recht van ontbinding is niet van toepassing op deze overeenkomst, nu deze overeenkomst een dienst betreft die betrekking heeft op vrijetijdsbesteding en in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

 Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst

 1. In geval van ziekte of andere redenen waardoor onverhoopt niet deelgenomen kan worden aan een les, training of workshop, kunt u het beste contact opnemen met opdrachtnemer om in onderling overleg tot een goede oplossing te komen.
 2. Indien de les, training of workshop als gevolg van op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet op de afgesproken datum doorgang kan vinden, is opdrachtnemer gerechtigd om ofwel in overleg met opdrachtgever de les, training of workshop op een andere datum doorgang te laten vinden, ofwel aan opdrachtgever het reeds vooruitbetaalde (gedeelte van het) bedrag terug te betalen.

Artikel 5 – Opzegging/annulering van de overeenkomst

 1. In geval u de overeenkomst wenst op te zeggen of te annuleren, kunt u het beste contact opnemen met opdrachtnemer om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien partijen er onderling niet uitkomen, gelden de volgende leden 2 tot en met 5:
 2. Annulering van de overeenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden.
 3. De gehele overeenkomst kan kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de eerste les, training of workshop.
 4. Voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend het moment waarop opdrachtnemer het bericht van annulering ontvangt.
 5. Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van de eerste les, training of workshop kan opdrachtnemer 100% van het netto totaalbedrag in rekening brengen. Daarnaast kan opdrachtnemer ook de reeds gemaakte kosten ter zake van de af te nemen lessen, trainingen of workshops in rekening brengen.
 6. Indien de deelnemer niet verschijnt, is 100% van het netto totaalbedrag verschuldigd. Ook de reeds gemaakte kosten ter zake van de afgenomen lessen, trainingen of workshops kunnen in rekening worden gebracht.
 7. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) annuleert, is zij niet gehouden enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. In geval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen.

Artikel 7 – Intellectueel en industrieel eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde lesmateriaal, programmatuur, databestanden etc, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer. Vermenigvuldiging of verspreiding is niet toegestaan. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Bovenstaande tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 8 – Beëindiging In aanvulling op overige bepalingen met betrekking tot beëindiging van deze overeenkomst zijn partijen onder meer gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst –door middel van een aangetekend schrijven- te beëindigen, indien:

  • partijen enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomen met uitzondering van overmacht;
  •  indien één der partijen zijn faillissement aanvraagt, het faillissement door een derde wordt aangevraagd, wordt geliquideerd, in surséance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden gelegd op enige vermogensbestanddelen.
  • In geval van beëindiging van de overeenkomst onder gebruikmaking van artikel 8 lid 1 sub a zal de partij die zijn verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze overeenkomst, aan de wederpartij vergoeden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan goederen van deelnemers of voor ongevallen van deelnemers.
 4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de schade gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal één maal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van het verzekerde bedrag. Indien de schade niet gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is de opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling dient binnen 5 dagen na de inschrijving doch uiterlijk voor aanvang van de eerste les, training of workshop te geschieden, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling kan opdrachtnemer de deelnemer toegang tot de les, training of workshop ontzeggen.
 3. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast is opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40.-, tenzij de wet anders bepaalt. Voorts is opdrachtgever gehouden de kosten van een gerechtelijke procedure te vergoeden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.
 1. Onverminderd het recht van opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Akkoord opdrachtnemer:

Naam:                  Marije Magito, directeur Stichting Jonge Kind Centrum

Datum:                  22 november 2017