Corona Protocol

 

Ten behoeve van: deelname aan de ouder-kind programma’s van Stichting Jonge Kind Centrum.

 

25 mei 2020

Inhoud

 1. Inleiding …………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Deel 1 Algemene gedragsnormen ………………………………………………………………………………..
 3. Deel 2 Inrichting en gebruik van de werkomgeving ………………………………………………….
 4. Deel 3 Concrete uitvoering van de lessen……………………………………………………………..

 

Protocol bezoek David Livingstonestraat 121 ivm uitbraak Coronavirus

Dit protocol is opgesteld door:

 1. W. Buijs, bestuurslid en  M. Magito, directeur

Opgesteld in overleg met de aangesloten ZZP-er, vrijwilligers, stagiaires van de Stichting en de deelnemers (geconsulteerd in voorfase).

Inleiding

Als in 2020 het Coronavirus veel slachtoffers maakt en de zorgcapaciteit onvoldoende dreigt te worden grijpen overheden over een groot deel van de wereld in door menselijk contact tot een minimum te beperken. Met uitzondering van cruciale beroepen wordt iedereen aangeraden vanuit huis te werken.

Na verloop van tijd worden de strenge maatregelen in kleine stappen versoepeld waarbij al in een vroeg stadium wordt gesproken over een ‘1,5 meter maatschappij’. Een begrip dat logischerwijs verwijst naar de onderlinge afstand tussen mensen.

Dit protocol is opgesteld om het mogelijk te maken dat medewerkers van de Stichting Jonge Kind Centrum, rekening houdend met de 1,5 meter norm, te allen tijde hun werk kunnen uitvoeren en om besmetting met het virus te voorkomen.  En tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de kans op Corona besmetting voor onze deelnemers en tijdens het verblijf bij Stichting Jonge Kind Centrum tot een absoluut minimum beperkt is

Voorzorgmaatregelen:

We vinden een gezonde en veilige omgeving van groot belang. De overheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast zijn er een
aantal hygiëne maatregelen van het RIVM. Het naleven van de maatregelen is van groot belang als we weer van start gaan. Wij spreken u erop aan als u zich niet aan de maatregelen houdt.

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Houd minstens 1,5 meter afstand van anderen. Dit geldt niet voor kinderen.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik alleen papieren handdoekjes.
 • Was heel regelmatig de handen met water en zeep.

Het protocol is opgebouwd uit drie delen:

 • Deel 1 betreft ‘algemene gedragsnormen’ waar onze medewerkers en onze deelnemers zich overal tijdens de bijeenkomsten van Stichting Jonge Kind Centrum altijd aan houden;
 • Deel 2 betreft algemene normen voor gebruik van de lesomgeving.
 • Deel 3 betreft de regels met betrekking tot de concrete uitvoering van de lessen en de rol van de klassenleidster en de rol van de deelnemers daarin.

Deel 1: Algemene gedragsnormen

Iedereen die op zaterdagochtend aanwezig is in het pand aan de David Livingstonestraat 121 houdt zich continue aan de geldende afspraken. De actuele afspraken worden gecommuniceerd via de bestaande communicatiekanalen (whats app groepen) en zijn van toepassing voor álle medewerkers en álle deelnemers.

Afspraken

 • We volgen de richtlijnen van het RIVM
 • We wassen na binnenkomst direct onze handen met zeep of gebruiken desinfecterende en handgel en blijven dat regelmatig doen
 • We niesen en hoesten in onze elleboog
 • We gebruiken papieren handdoekjes
 • Bij verkoudheidsklachten blijven we thuis
 • Bij koorts en benauwdheid van jezelf of een huisgenoot blijf je thuis.
 • We volgen de aangegeven routes in het gebouw
 • We lopen in het gebouw in een straal van minimaal 2 meter om elkaar heen
 • We gebruiken aangewezen doorgangen
 • We volgen aanwijzingen van de locatie-eigenaar op
 • We ruimen eventueel gebruikt servies en bestek op, wassen het af of plaatsen het in de afwasmachine.
 • In geval van calamiteiten vervallen alle beperkingen en treedt het BHV-plan in werking.
 • Deelnemers hebben 20 uur van tevoren (dus op de voorafgaande vrijdag uiterlijk 12.00 uur) via een persoonlijk whats app bericht aan de klassenleidster aangegeven of zij aanwezig zullen zijn bij de lessen, zodat de klassenleidster een goede planning kan maken die voldoet aan de richtlijnen van het RIVM.
 • De klassenleidster bevestigt aan de deelnemer dat hij/zij zaterdag welkom is.
 • Deelnemers die niet aangemeld zijn en dus ook geen bevestiging van de klassenleidster hebben ontvangen wordt de toegang tot de bijeenkomst geweigerd.
 • Deelnemers, volwassenen en kinderen, blijven thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Houd minstens 1,5 meter afstand van anderen. Dit geldt niet voor kinderen.
 • We laten de gebruikte ruimten achter zoals we ze hebben aangetroffen.

Deel 2: Inrichting en gebruik van de lesomgeving

De medewerkers controleren/zorgen bij het betreden van het pand of de in de volgende zaken is voorzien:

 • Bij de ingang staat desinfecterende handgel
 • In de, te gebruiken, verschoonruimte alsmede minimaal 1 toiletruimte is zeep en zijn papieren handdoekjes beschikbaar
 • Alle ruimten zijn schoongemaakt voordat zij bij aanvang van de lessen worden gebruikt.
 • Ten aanzien van de verschoonruimte geldt dat datgene wat aangeraakt is door deelnemers (ouder en kind) door de ouder voor vertrek uit de ruimte afgenomen wordt met de hygiënische doekjes die aanwezig zijn.
 • Op de vloer zijn voldoende markeringen aangebracht voor de aangegeven looprichting zodat ten aller tijde de 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd vanaf het betreden van het pand tot het betreden van het lesruimte en visa versa.
 • Er is een meetinstrument aanwezig waarmee de 1,5 meter geduid kan worden.
 • Op verschillende plekken in het gebouw zijn herkenningsmarkeringen met als doel aan de 1,5 mt norm te herinneren.

De medewerkers handelen als volgt als de 1e deelnemer zich aandient:

 • Deelnemers zijn uiterlijk een kwartier voor aanvang van de les aanwezig
 • Deelnemers wachten buiten het gebouw op 1.5 mt afstand van elkaar
 • De medewerker start uiterlijk een kwartier voor aanvang van de les met het een voor een binnenlaten van de deelnemers.
 • Medewerker vraagt iedere deelnemer of hij/zij en/of het kind, één van de volgende gezondheidsklachten heeft; Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts. Ook vragen we of een huisgenoot deze klachten heeft. Als er gezondheidsklachten zijn mag de deelnemer helaas niet naar binnen/ mee doen met de les.
 • De medewerker begeleidt vervolgens de deelnemer en kind naar de plek waar de schoenen en jassen dienen te worden uitgedaan.
 • De medewerker wijst de deelnemer op het naleven van de geldende regels en verteld waar de hygiënische middelen zoals desinfecterende handgel, zeep en schoonmaakdoekjes
 • De medewerker begeleidt de deelnemer en kind naar het leslokaal en draagt de deelnemer over aan de klassenleidster.
 • De klassenleidster wijst de plek aan waar de deelnemer en kind mag plaatsnemen conform te RIVM-richtlijnen.
 • De les start op de tijd zoals is afgesproken. Deelnemers die te laat zijn kunnen niet worden toegelaten.
 • Er is geen pauze en geen koffie- en thee faciliteiten om het risico op overtreden van de 1.5 meter norm zo klein mogelijk te maken.
 • Ieder kind wordt door maximaal een ouder begeleid.
 • De lessen hebben, door uitblijven van de pauze en rekening houdend met de spanningsboog van jonge kinderen, een tijdsduur van ongeveer een half uur.
 • Zodra de les is afgelopen begeleidt de klassenleidster de deelnemers en hun kind met in achtneming van de regels naar de plek waar de schoenen staan en de jassen hangen.
 • De medewerker begeleidt de deelnemers en hun kind naar buiten conform de geldende regels.
 • De klassenleidster zorgt ervoor dat het klaslokaal en de materialen zorgvuldig worden schoongemaakt voordat de volgende deelnemers het klaslokaal betreden.

Ten aan zien van doorgangen in het gebouw worden de volgende maatregelen getroffen:

 • Entree aan voorzijde van het gebouw wordt gebruikt door de deelnemers van Babyclub
 • De ingang aan de zijn kant van het gebouw wordt gebruikt door de deelnemers van de Dreumesfun
 • Kleine doorgangen (entree naar lesruimte) wordt als eenrichtingsverkeer gebruikt: voor start van de les als entree, bij einde van de les als uitgang. De klassenleidster zorgt dat deelnemers met in achtneming van straal van 2 mt de ruimte verlaten.

Gebruik van sanitair:

 • Gebruik van het sanitair/toilet is ‘in principe’ niet toegestaan.
 • In geval van overmacht (Dit gebeurt altijd in overleg met een medewerker) is er een toilet beschikbaar.
 • Beschikken over zeepdispenser
 • Er liggen hygiënische doekjes voor het afnemen van contactoppervlakken bij einde toiletbezoek.
 • Er zijn voldoende papieren handdoekjes
 • Een ieder maakt het toilet na gebruik hygiënisch schoon, bril afnemen met hygiënisch doekje en na wassen van de handen wordt de kraan ook afgenomen met een hygiënisch doekje.
 • Indien het toilet bezet is, wacht dan buiten de 1,5 meter zone van de toegang.

Keukens en pantry’s zijn afgesloten voor deelnemers.

 • In geval van overmacht (na overleg met een medewerker) zijn ze bereikbaar met in achtneming van de 1,5 meter norm
 • Er liggen hygiënische doekjes voor het afnemen van contactoppervlakken
 • Mocht het toch noodzakelijk zijn dat een deelnemer de keuken en/of pantry betreedt dan dient de deelnemer er zelf voor te zorgen dat de ruimte met een hygiënisch doekje wordt schoongemaakt (de plekken die zijn aangeraakt door de deelnemer).

Algemeen:

 • Was na het aanraken van oppervlakken (deurklinken, deurposten e.d. zoveel mogelijk je handen.

 

Deel 3: Concrete uitvoering van de lessen

 • Ouders maken desgewenst gebruik van zelf meegebrachte beschermingsmiddelen zoals een mondkapje of plastic wegwerphandschoenen
 • Door middel van aangewezen plekken (matjes van 1,5 mt2) krijgen deelnemers met hun kind een plek in de ruimte.
 • Tussen de deelnemers wordt door middel van tape aangegeven wat de beweegruimte is.
 • In het midden van de ruimte is een afgeplakt gedeelte waar kinderen in mogen komen (kruipers) om elkaar te ontmoeten, de ‘ontmoetingsplek’.
 • Er mag maximaal 1 ouder in betreffend “ontmoetingsplek” komen om eigen kind op te halen, zulks natoestemming van de klassenleidster/ medewerker, deze heeft de regie.
 • Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van materiaal wat makkelijk schoon te maken is.
 • Stoffen materialen worden na gebruik door medewerker/klassenleidster meegenomen naar huis om te wassen.
 • Materialen worden zo aangeboden dat de 1.5 meter in acht genomen wordt en dat er geen sprake is van uitwisseling van materiaal onderling
 • Voor activiteiten met een samenwerkingscomponent; de themakleden, parachutes, etc. trekken ouders die in contact komen met het materiaal wegwerphandschoenen aan die beschikbaar zijn.
 • Deelnemers raken geen materialen of meubilair aan als dat niet noodzakelijk is.
 • Desinfecterende doekjes zijn in de lesruimte aanwezig.
 • Na afloop van de les maakt de klassenleidster de matten waarop de deelnemers hebben gezeten schoon met water en schoonmaakmiddel.

Tot slot

 • Deelnemers zijn medeverantwoordelijk voor het ordentelijk laten verlopen van de les en zich te houden aan de voorschriften.
 • De medewerkers en klassenleidsters van Stichting Jonge Kind Centrum voeren de regie en zijn juridisch verplicht de voorschriften te handhaven.
 • Deelnemers die zich niet houden aan de voorschriften wordt de toegang tot de les ontzegt zonder recht op restitutie van betaalde deelnemersgelden.
 • De Stichting behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen bij herhaaldelijk overtreden van de voorschriften zonder verplicht te zijn over te gaan tot restitutie van deelnemersgelden.
 • Door deel te nemen aan de lessen van Stichting Jonge Kind Centrum met ingang van 6 juni 2020 verklaard deelnemer akkoord te gaan met de geldende voorschriften.
 • De Stichting behoudt zich het recht voor tussentijd wijzigingen aan te brengen in de voorschriften als de uitvoering dat vraagt of wanneer de overheid. Tot nadere maatregelen besluit.
 • Stichting Jonge Kind Centrum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deelname aan de lessen in ‘groepsverband’ met ingang van 6 juni 2020.
 • Ouders worden vooraf geïnformeerd door middel van een filmpje welke via WhatsApp met hen wordt gedeeld en door middel van zichtbare korte instructies op de locatie.

Almere, 25 mei 2020

M. Magito, directeur Stichting Jonge Kind Centrum

W. Buijs, bestuurslid Stichting Jonge Kind Centrum

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen